Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp3.mielec.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp3.mielec.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-17.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Jastrząbsp3@miasto.mielec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48177875203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do głównego budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony dziedzińca, pomiędzy budynkami. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku głównego szkoły są jeszcze dwa wejścia prowadzące z dziedzińca. Kolejne wejście prowadzi do obiektu sportowego /od strony kompleksu boisk sportowych/, zaś jeszcze jedno wiedzie do obiektu Pawilon /od strony LO nr 2/.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W szkole zainstalowano monitoring wizyjny, obejmujący wejście główne, korytarze przy salach lekcyjnych, szatnie uczniowskie oraz tereny wokół obiektów szkoły.

W budynku głównym, na każdym poziomie znajdują się korytarze, połączone na końcach klatkami schodowymi.

Budynek nie posiada wind osobowych poza dwoma platformami schodowymi i schodołazem, pozwalającymi na przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich z poziomu dziedzińca, na poziom łącznika budynku głównego z obiektem sportowym.

Budynek sportowy szkoły wyposażony jest w podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku sportowego znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Możesz również polubić…

Skip to content