UE – Nauka przez dialog – Realizacja zakończona

W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu pn..: „Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec”.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ramach projektu odbyły się:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca: Małgorzata Kolisz;
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: – prowadzące: Małgorzata Kolisz, Teresa Kusak, Lidia Tylutki.;
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy – prowadząca: Mariola Wiesława Panek.
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – prowadząca: Danuta Maziarz;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – prowadząca: Małgorzata Goc;

Do projektu zostało zakwalifikowanych 70 uczniów, którzy otrzymali wsparcie odpowiednie do zdiagnozowanych potrzeb. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie projekt ukończyli. W sumie na realizację zajęć wykorzystano 330 godzin. Cele programów zajęć oraz założenia projektu zostały w pełni zrealizowane W ankietach podsumowujących efektywność projektu uczniowie stwierdzili, że zajęcia, w których brali udział były dla nich atrakcyjne i chętnie uczestniczyliby w nich jeszcze raz. Rodzice uczniów uczestniczących we wszystkich rodzajach zajęć dostrzegli postęp w zdobywaniu wiadomości i nabywaniu umiejętności swoich dzieci i bardzo wysoko ocenili efektywność prowadzonych zajęć.

Możesz również polubić…

Skip to content