Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Wojska Polskiego w Mielcu

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ I

§1

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organami samorządu uczniowskiego są:

a) na szczeblu klas: samorządy klasowe

b) na szczeblu szkoły: rada uczniowska

§2

1.Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

4. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

ROZDZIAŁ II

§ 3

1.Samorząd klasowy składa się z:

a) przewodniczącego

b) zastępcy

c) skarbnika

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§4

1.Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,

b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,

c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,

d) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,

e) udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską,

f) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej,

g) inne zadania nałożone na klasę lub radę uczniowską.

 

ROZDZIAŁ III

Rada uczniowska

§ 5

1.Rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.

2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:

a) przewodniczący,

b) zastępca,

c) skarbnik,

d) kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.

3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.

4. Członkami rady uczniowskiej mogą być uczniowie klasy VIII.

5. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna lub przewodniczącego samorządu.

7. Z zebrań sporządzany jest protokół.

8. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

§6

1.Do zadań podstawowych rady uczniowskiej należy:

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego (regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły),

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania,

c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.

2. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rady.

§7

1.W celu usprawnienia swojej działalności rada uczniowska może powołać sekcje do wykonywania określonych zadań.

2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.

3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady uczniowskiej.

4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez przewodniczącego, jeżeli nie wypełniają swoich obowiązków.

5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem-opiekunem.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory do rady uczniowskiej

§8

1.Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu czerwca.

2.Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.

3.Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VII

4.Wybranym do nowej rady uczniowskiej może być każdy uczeń klasy VII wytypowany przez samorządy klas VII.

§9

1.Wybory zarządza przewodniczący rady uczniowskiej w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły.

2.Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

§10

1.Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.Komisja wyborcza składa się z członków rady uczniowskiej.

3.W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do rady uczniowskiej.

4.Na czele komisji stoi przewodniczący rady uczniowskiej.

5.Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

§11

1.Kandydatów do rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas VII do końca maja.

2.Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.

3.Uczniowie, którzy chcą kandydować muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy uczniów swojej klasy.

4.Obowiązek zgłaszania kandydatów przewodniczącemu rady uczniowskiej nakłada się na samorządy klasowe.

5.Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu rady uczniowskiej programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.

6.Poszczególne programy i charakterystyka kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego i formie plakatów wyborczych.

§12

1.Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą na którą wpisuje nazwisko kandydata.

2.Głosować można na jednego kandydata.

3.Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

§13

1.W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium rady uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika.

3.Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

4.Kadencja nowej rady uczniowskiej rozpoczyna się 1 września.

§14

1.W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

 

ROZDZIAŁ V

Zgromadzenie samorządów klasowych

§15

1.Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę rady uczniowskiej.

2.W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy klas IV-VIII.

3.Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi przewodniczący rady uczniowskiej.

4.Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun samorządu uczniowskiego minimum raz w semestrze.

5.W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział członkowie rady pedagogicznej i rady uczniowskiej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

§16

1.Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:

a) ocena działalności rady uczniowskiej,

b) wybory kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego,

c) uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,

d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły,

e) opracowanie harmonogramu dyżurów uczniowskich.

 

ROZDZIAŁ VI

Odwołanie członka rady uczniowskiej

§17

1.Członka rady uczniowskiej w tym przewodniczącego, można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.

2.Sprawę rozpatruje zgromadzenie samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe, bezpośrednie.

3.Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie samorządów klasowych.

4.Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VI.

5.Na miejsce odwołanego przewodniczącego rady uczniowskiej powołuje się jego zastępcę lub kolejno członka rady uczniowskiej z największą ilością głosów uzyskaną w ostatnich wyborach.

 

ROZDZIAŁ VII

Opiekun samorządu uczniowskiego

§18

1.Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje:

a) rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły,

b) rada uczniowska,

c) zgromadzenie samorządów klasowych będących przedstawicielami społeczności uczniowskiej.

2.Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej i koordynatora jej działalności.

 

ROZDZIAŁ VIII

Przypisy końcowe

§19

1.Rada uczniowska może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana  od uczniów klas I-VIII.

2.Składka musi być zatwierdzona przez zgromadzenie samorządów klasowych.

3.Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych.

4.Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Możesz również polubić…

Skip to content