Rada uczniowska – Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I

§ 1

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, z podziałem na dwa etapy edukacyjne.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  1. na szczeblu klas: samorządy klasowe,
  2. na szczeblu szkoły: rada uczniowska klas IV-VI,
  3. mała rada uczniowska kl. I-III.

§ 2

 1. Samorząd uczniowski może przedstawią radzie pedagogicznej, radzie szkoły, komitetowi rodzicielskiemu oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

Rozdział II

§ 3

 1. Samorząd klasowy składa się z:
  1. przewodniczącego
  2. zastępcy
  3. skarbnika

  Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§ 4

 1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
  1. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
  2. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,
  3. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,
  4. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,
  5. udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską,
  6. informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej,
  7. inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

Rozdział III
Rada uczniowska

§ 5

 1. Rada uczniowska oraz mała rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
 2. W skład rady uczniowskiej wchodzą:
  1. przewodniczący,
  2. zastępca,
  3. skarbnik,
  4. kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
 3. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
 4. Członkami rady uczniowskiej mogą być uczniowie klas IV-VI.
 5. Członkami małej rady uczniowskiej mogą być uczniowie klas I-III.
 6. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje pracę rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
 7. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez opiekuna lub przewodniczącego samorządu (minimum raz w miesiącu).
 8. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 6

 1. Do zadań podstawowych rady uczniowskiej należy:
  1. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego (regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły),
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania,
  3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
  4. wykonywanie zadań zlecony przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,
  5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.
 2. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rad.

§ 7

 1. W celu usprawnienia swojej działalności rada uczniowska może powołać sekcje do wykonywania określonych zadań.
 2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.
 3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza rady uczniowskiej.
 4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez przewodniczącego, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
 5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem – opiekunem.

Rozdział IV
Wybory do rady uczniowskiej.

§ 8

 1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu maja.
 2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas I-V.
 4. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klasy I-V.

§ 9

 1. Wybory zarządza przewodniczący rady uczniowskiej w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły.
 2. Zarządzanie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

§ 10

 1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
 2. Komisja wyborcza składa się z członków rady uczniowskiej.
 3. Na czele komisji stoi przewodniczący rady uczniowskiej.
 4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 11

 1. Kandydatów na członków rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas IV i V.
 2. Kandydatów na członków małej rady uczniowskiej, uczniowie klas I i II.
 3. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.
 4. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy uczniów swojej klasy.
 5. Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu rady uczniowskiej nakłada się na samorządy klasowe.
 6. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu rady uczniowskiej programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej , najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
 7. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.

§ 12

 1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosować można na jednego kandydata.
 3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

§ 13

 1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 2. Trzech kandydatów, którzy o trzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium rady uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika.
 3. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

§ 14

 1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

Rozdział V
Zgromadzenie samorządów klasowych.

§ 15

 1. Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę rady uczniowskiej.
 2. W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy kl. I-VI.
 3. Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi przewodniczący rady uczniowskiej.
 4. Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun samorządu uczniowskiego minimum raz w semestrze.
 5. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział członkowie rady pedagogicznej i rady uczniowskiej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

§ 16

 1. Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:
  1. ocena działalności rady uczniowskiej,
  2. wybór kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego,
  3. uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,
  4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły,
  5. wybór przedstawicieli do rady szkoły,
  6. opracowanie harmonogramu dyżurów uczniowskich.

Rozdział VI
Odwołanie członka rady uczniowskiej.

§ 17

 1. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
 2. Sprawę rozpatruje zgromadzenie samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe, bezpośrednie.
 3. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VI.

Rozdział VII
Opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 18

 1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego na I i II etapie edukacyjnym proponuje:
  1. rada uczniowska,
  2. rada pedagogiczna,
  3. zgromadzenie samorządów klasowych.
 2. Opiekuna samorządu uczniowskiego na I i II etapie edukacyjnym wybiera zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej i koordynatora jej działalności.
 4. Kadencja opiekuna trwa 3 lata.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 19

 1. Rada uczniowska może ustalić składkę na działalnoś samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana od uczniów klas I -VI.
 2. Składka musi być zatwierdzona przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych
 4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

Możesz również polubić…

Skip to content