STOŁÓWKA – Informacje

STOŁÓWKA - INFORMACJE

                         PŁATNOŚCI ZA OBIADY 

 

Płatności należy kierować na podany rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu

Nr konta:   13 1020 4913 0000 9102 0119 4729

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

 

  1. Opłaty za obiady należy dokonywać w terminie do 15-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (opłata z dołu). Za termin dokonania płatności uznaje się datę wpływu należności na w/w rachunek. Np. opłaty za wrzesień należy dokonać do 15 października (dopiero po rozliczeniu zjedzonych obiadów).
  2. Od nieterminowych wpłat za wyżywienie będą naliczane odsetki ustawowe, a w przypadku otrzymania pisma o zaległościach mogą zostać doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.
  3. Informacje o płatnościach będą udostępniane na stronie internetowej szkoły w zakładce Opłata za obiady.
  1. Należy wpłacać dokładną kwotę, która będzie podana dla każdego dziecka osobno.
  2. W przypadku rodzeństwa kwoty należy dodać oraz wpłacić całość.

 

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

  1. Nieobecność należy zgłaszać w danym dniu do godziny 900 pod nr tel. 17 787-52-35  lub przez dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy. W przypadku późniejszego zgłoszenia odliczenie nie będzie możliwe w danym dniu.
  2. Za zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiada rodzic.
  3. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są od godziny 1115 do 1430. Godziny wydawania posiłków dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej ustalone są wg harmonogramu.
  4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodziców uczniów.

 

Skip to content