STOŁÓWKA – Informacje

STOŁÓWKA - INFORMACJE

         

Od stycznia 2023 r. obowiązuje  stawka żywieniowa w wysokości 4,50 zł. za posiłek.

Informacje o dokładnej kwocie do zapłaty będą przekazywane indywidualnie przez dziennik elektroniczny po zakończeniu miesiąca.

Przypominamy rodzicom, iż po przekroczeniu terminu płatności 15 każdego miesiąca  będą naliczane odsetki ustawowe.

 PŁATNOŚCI ZA OBIADY 
  1. Opłaty za obiady należy dokonywać w terminie do 15-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (opłata z dołu). Za termin dokonania płatności uznaje się datę wpływu należności na w/w rachunek. Np. opłaty za luty 2023 r. należy dokonać do 15 marca 2023r. (dopiero po rozliczeniu zjedzonych obiadów).
  2. Od nieterminowych wpłat za wyżywienie będą naliczane odsetki ustawowe, a w przypadku otrzymania pisma o zaległościach mogą zostać doliczone koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.
  1. Należy wpłacać dokładną kwotę, która będzie przesłana przez dziennik elektroniczny !!!

 

Odpłatność za obiady należy kierować na podany rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu

Nr konta:   13 1020 4913 0000 9102 0119 4729

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

 

  1. Informacje o dokładnej kwocie (uwzględniającej odpisy) przesyłane są indywidualnie przez dziennik elektroniczny do rodziców przez kierownika świetlicy. Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana.
  2. Nieobecność należy zgłaszać w danym dniu do godziny 900 pod nr tel. 17 787-52-35  lub przez dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy. W przypadku późniejszego zgłoszenia odliczenie nie będzie możliwe w danym dniu.
  3. Za zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiada rodzic.
  4. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są od godziny 1115 do 1430. Godziny wydawania posiłków dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej ustalone są wg harmonogramu.
  5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodziców uczniów.
Skip to content