Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 -

obowiązuje od 1 września 2022r.

Wyświetl...

Dziennik Elektroniczny

Wyświelt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec
Telefon: 17 787 52 03

Numery telefonów Obowiazujące w SP3

BIP Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

UE – Nauka przez dialog

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY JEST PROJEKT:

Nauka przez dialog” – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb oraz stworzenie warunków do indywidualnej pracy z uczniami przez doposażenie szkół. Projekt skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

W ramach projektu realizujemy:
• Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy
• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
• Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Organizator: Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec Tel.17/7888570 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec” nasza szkoła otrzymała doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup różnorodnych sprzętów i pomocy dydaktycznych odpowiadających rozpoznanym potrzebom uczniów i zaplanowanym zajęciom dydaktycznym. Zakupione pomoce przyczyniły się do podniesienia, jakości wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych. Zakup wyposażenia został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content